Algemene voorwaarden

1. Lid worden en toegang

a. Lid worden van Wellness center de Bronsbergen kan op de volgende manieren:
b. Een volledige ingevulde digitale inschrijving, tevens overeenkomst, verzonden vanuit de website (www.debronsbergen.nl)
c. Bij inschrijving via de website heeft het lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van de redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a.Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving die zijn beschreven hierboven. Als de 14de dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan de Bronsbergen naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
d. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 1.b, is een lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van star. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een lid kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Wellness Center de Bronsbergen.
e. De Bronsbergen verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet-en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssleer, in het bijzonder de wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de volgende doeleinden :

f. Facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het lid over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van de Bronsbergen en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van de Bronsbergen.

2. Openingstijden en sluiting

a. De Bronsbergen bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.
b. De Bronsbergen is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c. De Bronsbergen is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Zonder het lid daar persoonlijk van op de hoogte te stellen.
d. De Brosbergen is gerechtigd de in de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
e. De Bronsbergen is gerechtigd om een vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen.

3. Lidmaatschap en betaling

a. Een overeenkomst bij de Bronsbergen wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in termijnen (per vier weken) kan worden voldaan, dan wel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
b. De betaling gaat via automatische incasso door het strekken van een machtiging aan de Bronsbergen voor het incasseren van de vier wekelijkse abonnementsgelden.
c. U kunt de machtiging afgeven door het invullen van het formulier op de website. Deze dient volledig ingevuld te worden en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
d. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn door uw eigen bank opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
e. De Bronsbergen behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw lid wenst te worden.
Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.debronsbergen.nl.
f. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit per pin of contant. Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per 4 weken vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken.
g. Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de incasso nog tweemaal aangeboden.
Indien het lid, ook na ingebreke te zijn gesteld alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. De Bronsbergen is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

h. Een abonnement wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan de Bronsbergen overeenkomst met de directe ingang te beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (late) incasseren.
i. De Bronsbergen behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
j. Indien lid gaat verhuizen geeft dit geen recht op ontbinding van een overeenkomst van een jaar. Bij een overeenkomst die maandelijks opzegbaar is geldt de normale opzegtermijn.
k. Indien lid na beoordeling van de Bronsbergen aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4. Gebruik de Bronsbergen Zutphen

a. Een geldig all in abonnement van de Bronsbergen geeft recht op gratis toegang bij Wellness Center de Bronsbergen.
b. Vooraf reserveren is gewenst, hierbij geldt: vol=vol.
c. Het abonnement is persoonsgebonden en daarmee ook de toegang tot Wellness Center de Bronsbergen. Dit is niet overdraagbaar.
d. Bij een bezoek aan Wellness Center de Bronsbergen dient het lid zich te houden aan de geldende (huis)regels.

5. Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het lid per mail ([email protected]) te geschieden.
b. De opzegtermijn van alle abonnementen bedraagt één kalendermaand waarbij een jaarabonnement altijd uitgediend moet worden.
c. De Bronsbergen behoudt zich het recht voor bij wanprestatie , bij ernstige of herhaaldelijke van schending van huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door de Bronsbergen, het lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

6. Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik van wellness kan risico’s met zich meebrengen.
b. De Bronsbergen en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
c. In het geval van klachten met betrekking tot de Bronsbergen dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers op de vestiging en in tweede instantie tot het management.

7. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met de Bronsbergen aangegaan is aansluitend voor het Nederlands recht van toepassing.

8. Afsluiting

a. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van de Bronsbergen te accepteren en hiernaar te handelen. Deze Algemene voorwaarden en de huisregels van de Bronsbergen zijn terug te vinden op www.debronsbergen.nl en op te vragen bij de balie van de vestiging.
b. Deze Algemene voorwaarden tezamen met een overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen de Bronsbergen en het lid.