Algemene Voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met NLG de Bronsbergen BV en hebben ook betrekking op alle soorten accommodaties die door bemiddeling van NLG de Bronsbergen BV worden verhuurd.
1.2 NLG de Bronsbergen BV wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering

2.1 NLG de Bronsbergen BV neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. NLG de Bronsbergen BV behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 Bij telefonische of reserveringen aan de balie komt de overeenkomst tussen NLG de Bronsbergen BV en klant tot stand op het moment dat NLG de Bronsbergen BV de reserveringsbevestiging per post of per e-mail aan jou heeft verzonden. Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen NLG de Bronsbergen BV en klant tot stand op het moment door de klant de betaling via de online betaalmodule is verricht.
2.3 De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan NLG de Bronsbergen BV te worden doorgegeven.
2.4 Bij online reservering van jouw bezoek en/of behandeling geeft je jouw voorkeurstijd van aankomst, vertrek en behandeling. De behandeltijden zijn pas definitief nadat je een bevestiging van NLG de Bronsbergen BV heeft ontvangen, zoals onder punt 2.3 beschreven.
2.5 De klant zal aan NLG de Bronsbergen BV binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. NLG de Bronsbergen BV is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien NLG de Bronsbergen BV niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. NLG de Bronsbergen BV heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde diensten en/of accommodatie zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere klanten. Daarnaast heeft NLG de Bronsbergen BV het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering

3.1 NLG de Bronsbergen BV is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de klant wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien NLG de Bronsbergen BV een wijziging doorvoert op verzoek van de klant heeft NLG de Bronsbergen BV het recht aan de klant wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10, – per wijziging bedragen.

4. Jaarkaarten

4.1 De betaling van het abonnementsgeld van de jaarkaart gaat via automatische incasso door het verstrekken van een machtiging aan NLG de Bronsbergen BV.
4.2 De machtiging wordt afgegeven door het invullen van een machtigingsformulier die volledig ingevuld dient te worden en rechtmatig ondertekend dient te zijn.
4.3 Indien je een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven dan worden de abonnementsgelden per maand geïncasseerd. Je dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op jouw bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal aan jou een bedrag van € 2,50 voor de eerste herinneringsnota aan storno- c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor elke volgende herinneringsnota wordt dit verhoogd naar € 5,00.
4.4 Indien je jouw betalingsverplichting niet nakomt dan wel bent nagekomen, heeft de directie het recht om je de toegang tot het wellness center te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
4.5 Indien je het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kun je deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn door jouw eigen bank opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
4.6 Indien NLG de Bronsbergen BV genoodzaakt is haar incasso vordering uit handen te geven, zullen de rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerder met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van de verkregen rechterlijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Jouw jaarkaart (abonnement) wordt op grond hiervan als beëindigd beschouwd.
4.7 Zodra de opdracht tot automatische incasso is afgegeven, ontvang je een pasje. Met dit pasje heb je toegang tot de saunafaciliteiten van het wellness center. Wijzigingen in het openstellingsrooster en aanbod (faciliteiten) kunnen te allen tijde door NLG de Bronsbergen BV worden doorgevoerd zonder je daar persoonlijk van op de hoogte te stellen. Tevens heb je het recht om 1x per maand een introducé mee te nemen. Deze persoon dient gemeld te worden bij de receptie. Met de jaarkaart heb je tevens recht om 1x per week gebruik te maken van de snelbruiner, dit dien je te reserveren bij de receptie. Op alle behandelingen krijg je 10% korting.
4.8 Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar kunnen de tarieven voor de jaarkaart opnieuw worden vastgesteld.
4.9 De jaarkaart is geldig tot en met de vervaldatum. Je dient te allen tijde een geldige kaart te kunnen tonen bij de receptie om toegang te krijgen tot het wellness center.
4.10 Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Kerst) kunnen de openstellingstijden aangepast worden. Dit wordt tijdig op de site www.debronsbergen.nl bekend gemaakt. Wijzigingen in het openstellingsrooster kunnen nimmer leiden tot restitutie van de abonnementsgelden (zie tevens art. 4.7). Bij ziekte vindt eveneens geen restitutie van de abonnementsgelden plaats. Bij langdurige ziekte waarbij je voor langere periode geen gebruik kunt maken van de jaarkaart, dien je dit te melden bij NLG de Bronsbergen BV. Jouw jaarkaart kan dan (tijdelijk) worden stopgezet. Een doktersverklaring kan verlangd worden.

5. Prijzen

5.1 De klant is aan NLG de Bronsbergen BV het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
5.2 De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van NLG de Bronsbergen BV en zijn allen inclusief BTW. De kosten voor het gebruik c.q. beschikbaar gestelde plastic tasjes zijn verdisconteerd in de entreeprijs.
5.3 Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en op andere uitingen zoals, niet limitatief, brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
5.4 Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.

6. Betaling/annulering

6.1 Indien een boeking/reservering 24 uur of korter voor de aankomstdatum door de gast geannuleerd wordt, dient 100% van het gereserveerde bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen door de klant aan NLG de Bronsbergen B.V. te worden voldaan.

7. (Huishoudelijke) reglementen

7.1 Klanten dienen zich te houden aan de door NLG de Bronsbergen BV vastgestelde regels, vastgelegd in het reglement welke je bij ontvangst van het wellness center ontvangt. NLG de Bronsbergen BV heeft het recht de klanten en zijn reisgenoten terstond van de accommodatie te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering dan wel huursom.
7.2 NLG de Bronsbergen BV behoudt zich het recht voor de klant bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs op te vragen. NLG de Bronsbergen BV is gerechtigd om klanten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het wellness center te weigeren.
7.3 NLG de Bronsbergen BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het wellness center. De klant zal toestaan dat tijdens de huur- en dienstenperiode onderhoud kan plaatsvinden aan de accommodatie indien noodzakelijk. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van NLG de Bronsbergen BV. De klant zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten binnen het wellness center.
7.4 De klant is verplicht tijdens het verblijf in het wellness center alle faciliteiten en inventaris zorgvuldig te behandelen. Alle moedwillige schade welke door de klant is aangebracht, dient door de klant voor vertrek aan NLG de Bronsbergen BV te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
7.5 Gewonnen prijzen bij Facebook acties, loterijen of op welke andere wijze dan ook worden niet in (contant) geld uitgekeerd. De gewonnen prijs is alleen te besteden door de winnaar en dient benut te worden binnen de termijn waarin de gewonnen prijs c.q. arrangement geldig is. Hier kan niet van worden afgeweken. Indien niet binnen de gestelde termijn de gewonnen prijs is benut, komt deze onherroepelijk te vervallen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 NLG de Bronsbergen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit lockers) en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons wellness center.
8.2 NLG de Bronsbergen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de klant niet voldoet aan verwachtingen die de klant daarvan gesteld had.
8.3 NLG de Bronsbergen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van NLG de Bronsbergen BV of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
8.4 NLG de Bronsbergen BV is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
8.5 NLG de Bronsbergen BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
8.6 NLG de Bronsbergen BV is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
8.7 De klant is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van de faciliteiten.

9. Privacy

9.1 Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal NLG de Bronsbergen BV strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.
9.2 Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en niet aan derden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
9.3 Onder algemene marketingdoeleinden wordt in ieder geval verstaan het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en toeristisch marketingmateriaal, of het opnemen van contact over ontvangst, services, het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en evalueren van de uitkomsten van dergelijke onderzoeken en het afhandelen van klachten. Klanten kunnen ervoor kiezen hun abonnement op e-mailnieuwsbrieven van Wellness Center de Bronsbergen op te zeggen door op de link in een van de e-mailnieuwsbrieven te klikken, Indien dit door toepasselijke wet- en regelgeving is vereist, zullen Klanten en/of Gasten gevraagd worden om vooraf uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor het ontvangen van marketingmaterialen.
9.4 Door ondertekening van de machtiging voor automatische incasso ten behoeve van de jaarkaart dan wel het aangaan van een reservering c.q. boeking, ga je akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals hiervoor bedoeld.

10. Klachten

10.1 Ondanks de zorg en inspanning van NLG de Bronsbergen BV kan het voor komen dat je een klacht hebt. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van NLG de Bronsbergen BV. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dien je de klacht op schrift te zetten. Ook kun je de klacht sturen aan:
NLG de Bronsbergen BV
t.a.v. de directie
Bronsbergen 27
7207 AD Zutphen
Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.
10.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van NLG de Bronsbergen BV. Door gebruik te maken van het wellness center en al haar faciliteiten en aanbod aanvaard je deze algemene voorwaarden.
10.3 Op alle overeenkomsten tussen de klant en NLG de Bronsbergen BV is het Nederlands recht van toepassing.

Zutphen,
september 2015